Договор про надання послуг

Договор про надання послуг

За договором про надання послуг одна сторона зобов’язується за завданням другої сторони надавати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності на платній основі, якщо інше не передбачено договором. Сторони у договорі про надання послуг іменуються Замовник і Виконавець.

Особливістю договорів про надання послуг є насамперед нематеріальний характер об’єкта договору, при цьому продається не сам результат, а дії, які до нього привели. Крім того, послуги нерозривно пов’язані з особистістю самого виконавця. Не завжди просто відрізнити договір про надання послуг від договору про виконання робіт. Основним критерієм має слугувати те, що результат робіт, на відміну від послуг, має чітко виражений матеріальний результат (побудований будинок, відремонтований кран, пошитий піджак і т. д.), тоді як корисний ефект від послуги полягає в самому процесі її надання (наприклад, в процесі екскурсійного або туристичного обслуговування). Важливою особливістю є невичерпність послуги – незалежно від кількості разів її надання її характеристики залишаються незмінними.

Договір про надання послуг є двостороннім: обов’язок виконавця надати послугу кореспондується з обов’язком замовника її оплатити, якщо договір оплатний, або відшкодувати фактичні витрати, якщо договір безоплатний. Крім того, договір про надання послуг є консенсуальним – вважається укладеним з моменту, коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов.

Форма договору

Як правило, договір про надання послуг укладається у письмовій формі. У спеціальних нормативних актах, що регламентують порядок надання тієї чи іншої послуги, можуть бути встановлені вимоги до форми договору. Наприклад, договір про екскурсійне обслуговування може оформлятися шляхом видачі ваучера. Крім того, виконавець зобов’язаний видати замовнику документ, що підтверджує підставу сплати та суму отриманих коштів (для юридичної особи) або розрахунковий документ, який свідчить про факт надання послуги (для споживача).

Сторони

Сторонами договору про надання послуг є Замовник і Виконавець. За загальним правилом, не існує обмежень за суб’єктним складом, якщо інше не передбачено законом договором, або не випливає з характеру послуг. Наприклад, деякі види послуг можуть бути надані лише суб’єктами підприємницької діяльності (житлово-комунальні послуги), для надання інших необхідна ще й наявність ліцензії (медичні, туристичні послуги тощо). Якщо Замовником є ​​фізична особа, яка замовляє послугу для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю, він є споживачем і на нього відповідно поширюється законодавство про захист прав споживачів.

Виконання договору

За загальним правилом, Виконавець зобов’язаний надати послугу особисто, тобто без залучення посередників. У той же час, у випадках прямо передбачених договором, Виконавець має право покласти обов’язок виконання договору про надання послуг на третю особу. При цьому, покладаючи свій обов’язок з виконання договору на третю особу, первинний Виконавець не вибуває з правовідносин і залишається відповідальним перед Замовником за порушення договору в повному обсязі. Третє ж особа не несе ніяких зобов’язань безпосередньо перед Замовником, а тільки перед первинним Виконавцем.

Виконання договору третьою особою не варто плутати з переведенням боргу. Оскільки в останньому випадку новий боржник стає повноправним правонаступником первинного боржника з усім комплексом його прав і обов’язків.

Плата

Необхідно пам’ятати про те, цивільне законодавство виходить з принципу оплатності договору, якщо інше не передбачено законом, самим договором або не випливає із суті зобов’язання. Якщо в договорі про надання послуг передбачена оплата, вона повинна бути здійснена в розмірі, строки та в порядку, встановленому договором. Ціна в договорі має бути вказана в національній валюті – гривні. Якщо в договорі відсутні умови про розмір винагороди, термін і порядок його виплати, винагорода виплачується після надання послуги в розмірі, в якому при подібних обставинах звичайно оплачуються такі послуги.

Якщо в договорі не зазначено термін оплати наданих послуг, кредитор (Виконавець) має право вимагати оплати в будь-який час, а боржник (Замовник) зобов’язаний її здійснити протягом 7 днів з дня пред’явлення вимоги.

У разі неможливості виконати договір про надання послуг не з вини Виконавця, Замовник зобов’язаний виплатити йому розумну плату. Під розумною платою розуміють плату, визначену виходячи зі звичайної ціни на аналогічні послуги на момент укладення договору. Якщо неможливість виконання договору виникла з вини Замовника, він зобов’язаний виплатити Виконавцю всю суму в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.

За договором про безоплатне надання послуг замовник зобов’язаний відшкодувати виконавцеві всі фактичні витрати, необхідні для виконання договору. Під фактичними витратами маються на увазі грошові витрати або використання власних матеріалів і предметів Виконавця з повним або частковим їх споживанням, які використовуються Виконавцем для надання послуги. Доводити відповідність понесених витрат, необхідних для виконання договору повинен сам Виконавець. Відшкодування витрат можливе у формі грошової компенсації, або шляхом повернення речей такого ж роду і якості або відновлення їх властивостей. Якщо виконання договору стало неможливим унаслідок дії непереборної сили, Виконавець також має право на відшкодування своїх фактичних витрат.

Відповідальність

Збитки (як прямі, так і упущена вигода), завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню Виконавцем, за наявності його вини, у повному обсязі, якщо інше не передбачено договором.

Для Виконавців, які порушили договір про надання послуг за плату при здійсненні підприємницької діяльності, законодавством передбачена підвищена відповідальність: вони відповідають за це порушення і без вини, крім випадків, коли невиконання договору стало наслідком дії непереборної сили, якщо інше не передбачено договором. Ось чому в договорах про надання послуг за плату так важливо передбачити межі відповідальності Виконавця.

У той же час, збитки завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надання послуг підлягають відшкодуванню Виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір не встановлено в договорі.

Таким чином, у договорі про надання послуг необхідно передбачити наступні умови:

 1. Предмет — опис послуги, яка надається.
 2. Плата (розмір, строки оплати, порядок оплати) — якщо договір є оплатним.
 3. Термін дії договору. Крім термінів початку та закінчення надання послуги договором можуть бути передбачені проміжні терміни, за порушення яких може наступати відповідальність Виконавця.
 4. Виконання договору особисто Виконавцем або можливість передачі цього обов’язку третій особі.
 5. Відповідальність сторін у разі невиконання або неналежного виконання договору.
 6. Умови дострокового розірвання договору (в тому числі, шляхом односторонньої відмови однієї із Сторін). При цьому важливо пам’ятати, що у разі односторонньої відмови від платного договору Виконавцем він повинен буде відшкодувати Замовнику всі збитки.

Договор про надання послуг

УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Зв’яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Договір про надання послуг №____

(типовий)

м. ________ “____” ____________ 200___р.

________________________________________ в особі __________, що діє на підставі _____________ (надалі — Замовник) з однієї сторони, та

________________________________________ в особі _______, що діє на підставі _________________ (надалі — Виконавець) з другої сторони, (надалі разом іменовані — Сторони) уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги, передбачені п.2.1. цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти надані послуги оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГИ.

2.1. Згідно з цього Договору, Виконавець надає Замовнику наступні послуги:

2.2. Прийняття Замовником послуг оформляється актом надання послуг.

3. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ.

3.1. Вартість послуг становить __________________ гривень.

3.2. Акт наданих послуг підписується Сторонами до ___ числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому фактично надавалися послуги.

3.3. Замовник зобов’язаний перерахувати суму, зазначену в акті наданих послуг протягом ___ днів з моменту підписання такого акту на розрахунковий рахунок Виконавця.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. Обов’язки Виконавця:

4.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 2.1 цього Договору.

4.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно цього Договору, терміново повідомити про це Замовника.

4.1.3. Складати та передавати Замовнику акти про надання послуг.

4.2. Обов’язки Замовника:

4.2.1. Приймати від Виконавця послуги, що надаються згідно з цим Договором.

4.2.2. Після контролю за достовірністю актів про надання послуг Виконавцем, підписувати ці акти протягом _____________з моменту їх одержання.

4.2.3. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 3.3 цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням

зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо

вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи

неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана

не пізніше ___ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити про це у письмовій формі іншу Сторону.

5.4. За одноразову необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі _________.

5.5. За недотримання строків сплати зазначених в п. 3.3. Договору Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі ___ % від суми прострочення (але не більше

подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

6.3. Договір може біти розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених цим Договором та

6.4. Кожна із сторін має право розірвати ций Договір в одностороннім порядку, попередньо письмово повідомити про це другу сторону за ____ днів.

6.5. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

6.6. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

6.9. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

6.10. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

Зразки договорів про надання послуг (виконання робіт)

Опубликовал: SSS в ТИПОВІ ДОГОВОРИ 20.03.2017 0 58,758 Просмотров

В данному розділі сайту публікуються шаблони (зразки) договорів про надання (виконання послуг), для використання в работі та завантаження. Деякі зразки договорів є платними та розміщені на сайті documenti.com.ua

Інформаційний Інтернет ресурс «МОЄ ПРАВО ІНФОРМ» періодично поповнює цей розділ іншими зразками договорів факторингу.

В списку наведені зразки документів в форматі Word (*.doc).

Деякі файли безкоштовні для скачування та провірені на наявність вірусів.

Застереження! Самостійне використання зразків договорів без поради юриста може бути небезпечним для вашого бізнесу. Радуємо звернутися до фахівців права.

Якщо у вас є потреба в складанні договору, наші спеціалісти допоможуть вам скласти договір з урахуванням ваших побажань та особливостей договору.

Адвокатське бюро «Довженко та партнери»

Скачати:

Зразо к договору на надання маркетингово-консультаційних послуг

Зразок договору на надання юридичних послуг

Зразок договору на створення рекламного відеоролика

Зразок договору про надання спортивних послуг

Зразок договору про надання послуг з організації банкету

Зразок договору на інформаційно-технічне обслуговування та ремонт техніки

Зразок договору на розміщення реклами на радіо та ТБ

Зразок договору про надання послуг у сфері інформатизації

Зразок договору про надання послуг в галузі IT

Зразок договору на відпуск паливно-мастильних матеріалів (ПММ)

Зразок договору про надання брокерських послуг

Зразок договору на виконання разової роботи

Зразок договору про надання послуг з перевезання та доставки листів, бандеролей, посилок, палет

Зразок договору про надання інформаційно-консультаційних послуг

Зразок договору про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку

Ми постійно поповлюємо даний розділ новими зразками договорів.

Сподіваємося, що вони будуть корисні для Вас!

Реклама

Згідно статті 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. 2. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов’язання.

1. Коментована стаття вперше виділяє особливий тип договору — договір про надання послуг. Загальними ознаками, які об’єднують усі договірні зобов’язання про надання послуг у єдину групу, є особливість об’єкта. Вони полягають у тому, що по-перше, це нематеріального характеру, а по-друге — вони нероздільно пов’язані з особистістю послугонадавача. При укладенні договору про надання послуг замовник не може попередньо твердити про те, що він остаточно ознайомлений та згодний з якістю послуги, оскільки це може бути належним чином ним оцінено лише в процесі її споживання. У зобов’язаннях про надання послуг результат діяльності виконавця немає оречевленого змісту. При послугах продається не сам результат, а дії, які до нього призвели. Слід мати на увазі, що певна дія або бездіяльність з надання послуги може створювати або бути опосередкована певною матеріальної річчю, наприклад, медичні, готельні послуги. Однак лише у тому випадку, коли такий результат є невід’ємним або застосована річ є необхідною для вчинення, власне, самої замовленої дії або діяльністю виконавця, — такі відносини є також предметом договору про надання послуг.2. З урахуванням наведених особливостей слід зазначати, що ст. 177 ЦК серед переліку об’єктів цивільних прав розглядає послугу як самостійний об’єкт. Коментована стаття вперше дає легальне визначення договору про надання послуг. Відповідно до її положень за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням іншої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити надану послугу, якщо інше не встановлено договором. Таким чином, договір про надання послуг є двостороннім. Про це свідчать обов’язки замовника оплатити послугу або відшкодувати виконавцю фактичні витрати за договором про безоплатне надання послуг (ст. 904). Договір про надання послуг є консенсуальним, таким, що вважається укладеним з моменту досягнення згоди за всіма істотними умовами. Договір про надання послуг, за яким виконавець, відповідно до характеру своєї діяльності, зобов’язаний надати послуги кожному, хто до нього звернеться, є публічним договором. Це стосується договору про надання медичних, освітніх та інших послуг.Форма договору про надання послуг визначається за загальними правилами і як правило, є письмовою. У спеціальних нормативних актів може передбачатися в більшій чи меншій мірі розгорнута регламентація укладення договорів. Наприклад, договір на екскурсійне обслуговування може оформлятися шляхом видачі ваучера. У будь-якому випадку законодавством встановлений обов’язок виконавця видати документ, що підтверджує підставу оплати і суму отриманих від юридичної особи коштів (ч. 2 ст. 206 ЦК) або розрахунковий документ, що засвідчує факт надання послуги споживачу (ч. 8 ст. 15 ЗУ «Про захист прав споживачів»).Сторонами договору про надання послуг є виконавець і замовник. За загальним правилом не існує обмеження щодо суб’єктного складу даного договору, якщо інше не передбачено законом, договором або не випливає з характеру послуг. Наприклад, надавати медичні послуги мають право лише медичні заклади. Замовник повинен знати, що саме він доручає виконавцю. Якщо замовником є споживач, то відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів» він не зобов’язаний мати спеціальні знання про властивості і характеристики послуг, дій, що складають її.Крім того, обов’язковою умовою надання окремих видів послуг у випадках, прямо передбачених законодавством (ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»), є одержання ліцензії. Деякі види послуг (туристичні) підлягають обов’язкової сертифікації.3. Предметом договору про надання послуг є вчинення виконавцем певних дій (наприклад, надання телефонних каналів для зв’язку, надання електромережі для поставки електрики тощо) або здійснення певної діяльності (надання туристичних послуг).4. Правила гл. 63 мають застосовуватися до всіх зобов’язань про надання послуг, якщо це не суперечить суті цих зобов’язань.При укладенні договорів про надання послуг, які безпосередньо не передбачені ЦК, сторони мають право керуватися принципом свободи договору.5. Сторонами договору про надання послуг є замовник і виконавець. Замовником є особа, що зацікавлена в одержанні послуги відповідного роду, замовляє її надання на умовах, визначених договором, контролює надання послуги і оплачує її. Ним може бути як юридична, так і фізична особа незалежно від наявності у неї статусу суб’єкта підприємницької діяльності. У разі, якщо надання послуг замовляє фізична особа для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, такий замовник набуває статусу споживача з поширенням на нього законодавства про захист прав споживачів; інші особи, що замовляють надання послуг з іншою метою (не для особистого споживання), вважаються замовниками, проте не споживачами.Виконавцем за загальними положеннями ЦК, як і замовником, може бути будь-яка юридична або фізична особа. Положення актів спеціального законодавства уточнюють його статус. Наприклад, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» під терміном «виконавець» розуміє суб’єкта господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг споживачу відповідно до умов договору.6. Предметом договору є надання послуг різного роду за завданням замовника. Специфічні характеристики послуги відрізняють її від товару. Для послуги характерна непомітність (її не можна взяти в руки, зберігати, транспортувати, складувати); послуга є невичерпною (незалежно від кількості разів її надання її власні кількісні характеристики не змінюються).Послуги відрізняються і від робіт, проте ця різниця вже не є такою чіткою. Корисний ефект від діяльності з надання послуги не виступає у вигляді певного осяжного матеріального результату, як це має місце при виконанні роботи, а полягає в самому процесі надання послуги.

Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов´язання

ГЛАВА 8. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Поняття та загальна характеристика договору про надання послуг. Значну групу цивільно-правових зобов´язань становлять договори про надання послуг. До них можна віднести низку договорів, які передбачені ЦК України (договори перевезення, транспортного експедирування, комісії, доручення, зберігання, позики, кредиту тощо), іншими нормативно-правовими актами (агентський договір (ст. 297 ГК України), договір морського буксирування (ст. 222 КТМ України) тощо), а також договори, які хоч і не передбачені чинним законодавством, однак поширені в договірній практиці учасників цивільних правовідносин (договір консалтингу, надання юридичної допомоги, ріелтерського обслуговування тощо).

Усі договори про надання послуг мають низку спільних рис, і це обумовлює закріплення в гл. 63 ЦК України узагальнених положень щодо договору про надання послуг. Норми цієї глави співвідносяться з нормами, що регулюють договори про окремі послуги відповідно як загальні та спеціальні, тому застосовуються до всіх договорів про надання послуг, якщо інше не випливає із суті відповідних зобов´язань.

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов´язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов´язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ч. 1 ст. 901 ЦК України).

Договори про надання послуг є двосторонніми (оскільки створюють права та обов´язки для обох сторін), можуть бути реальними (наприклад, договір перевезення вантажу, зберігання) або консенсуальними (наприклад, договір транспортного експедирування).

Договори про надання послуг зазвичай є відплатними, а деякі з них — завжди відплатні (договори перевезення, транспортного експедирування, комісії тощо). Істотними умовами відплатного договору про надання послуг, зокрема, є розмір, строки та порядок оплати послуги (ч. 1 ст. 903 ЦК України).

Деякі послуги можуть надаватися безвідплатно, про що необхідно зазначити в договорі, адже відповідно до ч. 5 ст. 626 ЦК України будь-який договір вважається відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору. Якщо в договорі про надання послуги нічого не вказано щодо оплати або виходячи з його умов не можна чітко визначити розмір плати, то такий договір вважається відплатним, а ціна послуги визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні послуги на момент укладання договору (ч. 4 ст. 632 ЦК України).

Сторонами договору про надання послуг є виконавець і замовник.

Замовником є фізична чи юридична особа, яка зацікавлена в отриманні та споживанні певної послуги.

Виконавцем є фізична або юридична особа, яка здатна особисто надати відповідну послугу. Законодавець може висувати певні вимоги до виконавців окремих видів послуг: для фізичної особи — наявність статусу суб´єкта підприємницької діяльності; для юридичної особи — певна організаційно-правова форма, наявність необхідного майна

Предметом договору про надання послуг є послуга. Відповідно до ст. 177 ЦК України вона є самостійним об´єктом цивільних прав, проте її визначення в ЦК України не закріплено. В інших нормативних актах 1 та юридичній літературі спостерігається неоднозначне розуміння того, що собою являє послуга.

Детально не зупиняючись на огляді всіх існуючих позицій законодавця і науковців з приводу вказаного поняття, зазначимо, що послуга в будь-якому разі характеризується такими основними ознаками:

— послуга спрямована на досягнення певного корисного і правомірного результату;

— результат послуги є завжди немайновим, хоча може мати речову форму (наприклад, письмовий юридичний висновок може бути результатом надання юридичних послуг). При цьому слід розуміти, що при наданні послуги головним є не майнова форма вираження результату послуги, а її зміст;

— послуга є різновидом товару, адже вона спрямована на задоволення потреб і має грошову оцінку;

— послуга невіддільна від джерела, тісно пов´язана з особою виконавця та процесом її надання;

— послугу неможливо зберігати, тобто вона існує лише на той час, коли надається;

• надання й споживання послуги відбувається одночасно, тобто послуга споживається в процесі її надання.

Однією з особливостей договору про надання послуг є їх строко-вість, адже для замовника зазвичай важливо те, протягом якого проміжку часу йому буде надано послугу. Строк договору про надання послуг може визначатися в договорі за домовленістю сторін або ж в актах цивільного законодавства. Наприклад, якщо сторони не визначили строк договору управління майном, цей договір вважається укладеним на п´ять років (ч. 1 ст. 1036 ЦК України).

Форма договору про надання послуг визначається за загальними правилами щодо форми правочинів і договорів (ст. 205-210, 639 ЦК України). Однак для договорів про окремі послуги закон встановлює вимогу про письмову форму, зокрема для перевезення вантажу (ч. 2 ст. 909 ЦК України), транспортного експедирування (ч. 1 ст. 930 ЦК України) тощо, або ж встановлює спеціальні правила щодо форми договору, наприклад, для зберігання (ст. 937 ЦК України).

Права та обов´язки сторін договору про надання послуг є взаємними. Особливості надання кожної окремої послуги визначають специфічний зміст відповідного договору, однак можна виділити спільні права та обов´язки сторін для всіх договорів про надання послуг.

Основним обов´язком виконавця є особисте й належне надання послуги (послуг) відповідно до домовленостей із замовником. Вимога особистого надання послуги виконавцем пов´язана з характеристиками його особистої діяльності, на які зважає замовник при виборі виконавця необхідної йому послуги.

Однак сторони можуть обумовити в договорі випадки, за яких виконавець має право залучити до надання послуги іншу особу, яка повністю або частково замінить його в процесі надання послуги. При цьому первісний виконавець залишається в повному обсязі відповідальним перед замовником за порушення умов договору (ч. 2 ст. 902 ЦК України), у тому числі з вини тих осіб, на яких він поклав виконання договору. Прикладом повної заміни виконавця є передоручення, субагентування, субкомісія тощо, а часткової -випадок, коли експедитору, який організовує перевезення вантажу за договором транспортного експедирування, надано право покласти переміщення вантажу на транспортне підприємство.

Найважливіший обов´язок замовника полягає в тому, що він зобов´язується: у разі відплати ості договору — оплатити виконавцеві надану послугу (ч. 1 ст. 903 ЦК України); у разі безоплатності договору — відшкодувати виконавцеві всі фактичні витрати, необхідні для виконання (ч. 1 ст. 904 ЦК України).

Водночас відповідно до ч. 2 ст. 903 і ч. 2 ст. 904 ЦК України ризик невиконання договору про надання послуг з причин, що не залежать від вини виконавця, покладається на замовника. Таким чином, у разі неможливості виконати відплатний договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник зобов´язаний виплатити виконавцеві розумну плату, розмір якої залежить від понесених витрат і дій, які були реально здійснені виконавцем для надання послуги.

Якщо невиконання безвідплатного договору про надання послуг мало місце внаслідок дії непереборної сили, замовник зобов´язаний відшкодувати виконавцеві всі фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Відповідальність сторін за порушення договору про надання послуг встановлюється законодавством або договором і залежить від того, відплатним чи безвідплатним є цей договір.

Досить просто визначається відповідальність замовника. Якщо порушення трапилося з його вини і це призвело до неможливості виконати договір, замовник зобов´язується: за відплатним договором — виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 2 ст. 903 ЦК України); за безвідплатним договором — відшкодувати виконавцеві всі фактичні витрати, необхідні для виконання договору (ч. 2 ст. 904 ЦК України).

Виконавець несе відповідальність у разі невиконання чи неналежного виконання договору. За порушення умов відплатного договору виконавець зобов´язується в повному обсязі відшкодувати заподіяні замовнику збитки, завдані з його вини, якщо інше не передбачене договором.

Для виконавців, що здійснюють підприємницьку діяльність, законом передбачена підвищена відповідальність. Так, за ч. 1 ст. 906 ЦК України вони несуть відповідальність як за винне, так і невинне порушення відплатного договору про надання послуг. Проте, якщо невиконання або неналежне виконання договору сталося внаслідок непереборної сили, виконавець-підприємець звільняється від відповідальності. Вказане правило є загальним, тому не застосовується, якщо інше встановлено договором або законом.

За збитки, завдані ненаданням або неналежним наданням послуги за безвідплатним договором, виконавець відповідає незалежно від вини. Однак розмір його відповідальності обмежений двома неоподаткованими мінімумами доходів громадян, якщо інший розмір не встановлений договором. При цьому слід пам´ятати, що за загальним правилом, встановленим у ст. 617 ЦК України, виконавець, який порушив зобов´язання, звільняється від відповідальності, якщо доведе, що таке порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Розірвання договору про надання послуг здійснюється в загальному порядку, передбаченому гл. 53 ЦК України.

Список рекомендованої літератури

 1. Ємельчик С Послуга в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 3. — С 105-108.
 2. Карчевський КА. Платні освітні послуги вищих закладів освіти МВС України: цивільно-правовий аспект: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. справ. — X., 2001. — 19 с.
 3. СмотровО.І. Договір щодо оплатного надання медичних послуг: Автореф. дис— канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. справ.-X., 2003.-20 с.
 4. Степанов Д. Обязательство по оказанию услуг и его объект. — М.: Хозяйство и право, 2004. — 48 с.

Договір про надання послуг

Статті за темою

Договір про надання послуг є одним з найпоширеніших цивільно-правових договорів. Форма договору, істотні умови договору, документальне оформлення факту надання послуг – про все це в сьогоднішній консультації. Як приклад використаємо договір про надання бухгалтерських послуг.

Зміст статті:

Загальна інформація про договори надання послуг

Укладання договорів надання послуг регулює глава 63 ЦКУ. За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) бере на себе зобов’язання за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається безпосередньо в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцю надану послугу, якщо інше не передбачено договором (ст. 901 ЦКУ).

Чинне законодавство дозволяє укладати договори надання послуг, як юридичним, так і фізичним особам, у т.ч. фізособам-підприємцям.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Договір надання бухгалтерських послуг

Договір бухгалтерських послуг укладається на підставі абз. 1 ч. 4 ст. 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 (далі – Закон про бухоблік), який визначає форми організації бухгалтерського обліку. За законом, крім використання праці штатного бухгалтера, дозволяється користуватися послугами з ведення бухгалтерського обліку, що надаються:

 • спеціалістом з бухгалтерського обліку, який зареєстрований як підприємець;
 • підприємством, що є суб’єктом підприємницької діяльності;
 • самозайнятою особи, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності (так звана незалежна професійна діяльність, така особа має бути у відповідному реєстрі).

Заборонено укладати договори щодо ведення бухгалтерського обліку підприємствам, які становлять суспільний інтерес, так як вони обов’язково повинні мати бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше 2 осіб (абз. 2 ч. 4 ст. 8 Закону про бухоблік).

По договорах надання бухгалтерських послуг надання послуги виконавцем відбувається, як правило, особисто й передоручення іншим особам має бути заборонено на рівні договору. Це випливає з права підпису документів, що отримує виконавець бухгалтерських послуг, і передачу якого, має контролювати власник (керівник) підприємства-замовника.

Первинні документи БЛАНКИ

Договір надання інформаційно-консультаційних послуг для ФОП

Закон про бухоблік поширюється на ведення обліку юридичних осіб, однак, укладати договори з ведення обліку їх доходів і витрат та підготовки декларацій можуть і фізичні особи-підприємці як спрощеної, так і загальної системи оподаткування (відповідно до загальних норм цивільного законодавства).

Серед проблемних питань, які виникають по обліку у ФОП – чи може третя сторона на основі договору заповнювати за підприємця Книги обліку, що здійснюється, як відомо, “від руки”, так як обіцяної ДФС електронної форми Книг обліку, незважаючи на їх законодавчий дозвіл, до сих пір не створено. Однак, на практиці заповнення Книг часто здійснюється саме стороннім спеціалістом з обліку. ФОП фактично підтверджує своїм підписом в Книзі обліку та в поданих деклараціях те, що він погоджується з внесеними за нього даними та несе по ним повну відповідальність. З боку ДФС до подібної практики претензій не було.

Наголошуємо, що ФОП має особисто підписувати всі документи (Книгу, декларації тощо). В цьому можна переконатися, якщо зазирнути до будь-якої декларації по фізособам-підприємцям – вони не містять полів для підпису інших осіб, ніж сам ФОП. Спеціаліст з обліку тільки готує декларацію, заповнює її та подає ФОП, який і ставить підпис. Таким чином, для ФОП здійснюється не надання бухгалтерських послуг, а надання саме інформаційно-консультаційних послуг.

Договір надання бухгалтерських послуг може бути укладений тільки з замовником, що є юридичною особою. Щодо ФОП, то подібного роду договори коректніше називати договорами надання інформаційно-консультаційних послуг.

Такий тонкий нюанс, що облік для ФОП не вважається бухгалтерським, підтверджують:

 • Закон про бухоблік, який вказує на те, що бухгалтерський облік ведеться тільки для юросіб (ч. 1 ст. 2). Також бухгалтерський облік ведеться для спільної діяльності без створення юридичної особи за договорами простого товариства (п. 19 П(С)БО 12);
 • необхідною умовою існування бухгалтерського обліку є використання подвійного запису, тобто бухгалтерських проведень (Дт і Кт). Для ФОП, як відомо, такий підхід не використовується;
 • ПКУ також щодо ФОП замість терміну “бухгалтерський облік” використовує “облік доходів і витрат”.

Отже, щодо ФОП некоректно зазначати в договорі, що йому надаються послуги з бухгалтерського обліку. Це все розглядається як договір інформаційно консультаційних послуг.

Як облікувати е-Головбух

Форма договору про надання послуг

Певних специфічних вимог щодо форми, в якій має бути складений договір про надання послуг, чинне законодавство не висуває. Хоча договір за участі суб’єктів господарювання має укладатися в письмовій формі (ст. 208 ЦКУ). Засвідчення договору в нотаріуса є необов’язковим, але за бажання сторін цілко можливе (але потім всі додаткові угоди до нього теж треба буде засвідчувати у нотаріуса).

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Істотні умови договору з надання послуг

Істотних умов такого договору всього три: предмет, ціна і строк дії.

Предметом договору є сама послуга. Договір має містити перелік усіх послуг, які має надавати виконавець. Варто зазначати їх не абстрактно (“ведення бухгалтерського обліку”), а більше конкретизувати зобов’язання, які має виконати замовник, наприклад, ведення Книги обліку доходів і витрат, підготовка та подача на підпис певних документів, складання декларації платника єдиного податку, складання податкової декларації з ПДВ, ведення Книги обліку розрахункових операцій, введення інформації з первинних документів до певної комп’ютерної програми. Як варіант такий перелік можна зробити в додатку до договору, що є його невід’ємною частиною.

Також у договорі краще передбачити можливість розширення обов’язків виконавця, що може відбуватися шляхом укладення додаткових угод до договору чи оформлення заявок.

Договір має містити ціну послуг (ст. 903 ЦКУ). Треба вказати розмір, строки і порядок оплати виконаної послуги. Взагалі договір може бути і на безоплатній основі (ст. 904 ЦКУ). Строки оплати виконаних бухгалтерських послуг можна пов’язати з місячними термінами подачі певної звітності (зазвичай 20 календарних днів після закінчення місяця).

Має бути обов’язково вказаний період протягом якого сторони реалізують свої права і виконують обов’язки за договором (ст. 905 ЦКУ). При укладанні договору бухгалтерських послуг краще для замовника, щоб даний період закінчувався після дати подачі річної звітності (зазвичай це 60 календарних днів після закінчення року) або квартальної звітності (40 календарних днів після закінчення кварталу).

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Відповідальність і обов’язки сторін

Крім істотних умов договору слід відзначити такі пункти, як: відповідальність сторін та обов’язки сторін. Щодо відповідальності, то зазвичай вказують, що якщо виконавець не може виконати свої зобов’язання з вини замовника (наприклад, він не надає йому всіх необхідних документів), то він тоді не несе відповідальності.

Також може бути передбачене відшкодування заподіяної шкоди.

Відповідальність по договорах надання бухгалтерських послуг

При наданні бухгалтерських послуг доволі цікавим і делікатним є питанням щодо відповідальності стороннього спеціаліста з бухгалтерського обліку стосовно результатів перевірок контролюючих органів. Вказувати в договорі, що такий спеціаліст має відшкодувати підприємству збитки пов’язані зі штрафами контролюючих органів, на наш погляд, є неприпустимою некоректністю. Нагадуємо, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах несе керівник (власник) (ч. 3 ст. 8 Закону про бухоблік). При звичайних трудових відносинах з бухгалтером, останній несе адміністративну, кримінальну, фінансову та матеріальну відповідальність. Остання обмежується, як правило, його середньомісячним заробітком і шкода має бути доведена. Повна матеріальна відповідальність виникає тільки у разі укладання договору про повну матеріальну відповідальність (для касирів та матеріально відповідальних осіб). Бухгалтер не несе матеріальну відповідальність по фінансовим санкціям, накладеним на підприємство. Саме такий підхід має використовуватися й у цивільно-правових договорах на надання послуг з бухгалтерського обліку.

Відповідальність по цивільно-правовим договорам надання бухгалтерських послуг або інформаційно-консультаційних послуг має не перевищувати відповідальності по звичайним трудовим відносинам між підприємством та бухгалтером

Виконавець бухгалтерських послуг має відшкодувати збитки по фінансовим санкціям замовника тільки в тому випадку, коли вони понесені внаслідок його прямої недбалості. Такі випадки краще прямо передбачити у договорі. Це може бути пряме невиконання ним своїх обов’язків, внаслідок чого підприємство отримало штраф, наприклад:

 • незаповнення Книги обліку доходів і витрат;
 • відсутність ведення бухгалтерського обліку;
 • вчасна непідготовка та неподача декларації чи певного звіту, що спричинила штраф (зазвичай штраф з боку ДФС складає за це порушення 170 грн, але в договорі можна передбачити більший);
 • вчасна нереєстрація податкових накладних, що не була обумовлена технічним причинами;
 • інше пряме невиконання обов’язків щодо договору тощо.

Однак, якщо такі дії чинилися з вини замовника або за прямої його вказівки, то відповідальність з замовника має зніматися. Такий пункт варто передбачити у договорі.

Можна також передбачити можливість дострокового розірвання договору з боку замовника в односторонньому порядку. Це дає додаткову можливість контролювати замовником якість наданих йому послуг.

Щодо адміністративної відповідальності, то стороння особа може прирівнюватися перевіряючим органом до посадової особи, якщо виконує організаційно-наказові або адміністративно-господарські функції (представляє підприємство перед контролюючим органом, підписує первинні документи та звітність), а тому, виконавець бухгалтерських послуг цілком може отримати адміністративний штраф з боку ДФС. З цих же підстав може настати й кримінальна відповідальність.

Документальне оформлення надання послуг

Договір має містити пункт щодо того, яким документом оформляється факт надання послуги та коли це здійснюється. Найчастіше ним є акт здачі-приймання наданих послуг. Для договорів надання бухгалтерських послуг можна рекомендувати їх підписувати за попередній місяць до 20-го числа поточного місяця включно (по поширеній даті подачі місячних звітів). Акт є первинним документом, що підтверджує факт здійснення господарської операції, а тому має містити усі обов’язкові реквізити первинного документа, передбачені ст. 9 Закону про бухоблік.

Приклад договору про надання бухгалтерських послуг

ДОГОВІР

про надання бухгалтерських послуг

м. Київ «14» червня 2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Едельвейс” (надалі іменується “ЗАМОВНИК”) в особі директора Дубчака Сергія Олексійовича, що діє на підставі статуту з одного боку, та Давиденко Ірина Костянтинівна, що діє як фізична особа-підприємець на підставі виписки з ЄДР (дата запису: 13.10.2016, номер запису: 2 064 000 0000 039267) (надалі іменується “ВИКОНАВЕЦЬ”) з другого боку, уклали цей Договір про надання бухгалтерських послуг (надалі іменується “Договір”) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Даний Договір регулює цивільно-правові відносини, в межах яких ЗАМОВНИК доручає ВИКОНАВЦЕВІ, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання з надання послуг з ведення бухгалтерського обліку в порядку, обсязі та на умовах, які визначені цим Договором.

1.2. Предметом Договору є надання послуг з ведення бухгалтерського обліку для ТОВ “Едельвейс”. Перелік послуг конкретизовано в обов’язках виконавця (п. 2.1 даного Договору).

2. Обов’язки сторін

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується з урахування п. 1.2 даного Договору надавати наступні послуги з ведення бухгалтерського обліку:

 • забезпечення дотримання у ЗАМОВНИКА встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, визначених діючими наказами про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ЗАМОВНИКА, чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими документами Мінфіну та інших урядових органів, а також Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. (далі – Закон про бухоблік);
 • здійснювати ведення податкового обліку відповідно до вимог Податкового кодексу України та нормативних документів ДФС;
 • вчасно складати та подавати у відповідні органи в установлені строки фінансову звітність;
 • складати й подавати до ДФС декларацію з податку на додану вартість;
 • складати й подавати до ДФС декларацію платника єдиного податку;
 • складати й подавати до ДФС звітність з податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, а також подавати у разі потреби необхідні для здійснення соціальних виплат документи до фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування;
 • здійснювати контроль за правильністю оформлення первинних документів ЗАМОВНИКА;
 • здійснює внесення даних до Єдиного реєстру податкових накладних;
 • здійснювати оперативний облік на базі первинних документів з внесенням даних по ним до бухгалтерської програми 1С Підприємство, забезпечувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • здійснювати бухгалтерський облік заробітної плати, розрахунків, основних засобів, запасів, інших активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат ЗАМОВНИКА;
 • брати участь в організації та здійсненні інвентаризацій, здійснювати контрольні дії щодо збереження товарно-матеріальних цінностей ЗАМОВНИКА;
 • забезпечувати правильність нарахування й перерахування податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджету;
 • брати участь в розробці документів фінансово-господарського характеру для ЗАМОВНИКА;
 • забезпечувати збереження бухгалтерських документів у ЗАМОВНИКА;
 • здійснювати візування документів ЗАМОВНИКА від імені бухгалтера, головного бухгалтера;
 • консультувати з питань оформлення бухгалтерських документів та організації бухгалтерського обліку посадових осіб ЗАМОВНИКА;
 • здійснювати контроль за змінами чинного податкового та фінансового законодавства, що безпосередньо пов’язані з діяльністю ЗАМОВНИКА та інформувати його про них;
 • виконувати інші обов’язки, що відповідають функціям головного бухгалтера і бухгалтера, визначених ч. 7 ст. 8 Закону про бухоблік).

2.2. ВИКОНАЕЦЬ зобов’язується надавати послуги особисто. ВИКОНАВЦЮ заборонено передоручати свої обов’язки третім особам.

2.3. ВИКОНАВЕЦЬ може надати інші послуги, що визначаються заявкою зі сторони ЗАМОВНИКА або додатковою угодою до цього Договору.

2.4. ВИКОНАВЕЦЬ також зобов’язується:

 • забезпечувати якість надання послуг, яка відповідає такого роду послугам;
 • дотримуватися визначених ЗАМОВНИКОМ ділових принципів та стратегії й тактики ведення бізнесу;
 • виконувати чесно й сумлінно свої обов’язки передбачені цим Договором;
 • дбайливо ставитися до майна ЗАМОВНИКА;
 • давати рекомендації ЗАМОВНИКУ щодо умов підвищення якості своїх послуг;
 • не розголошувати відомості третім особам, що становлять комерційну таємницю, зокрема інформацію щодо контрагентів, умов поставок товарів, цін закупівлі товарів, оплати праці працівників ЗАМОВНИКА та оплати послуг за договорами цивільно-правового характеру, інших відомостей, що можуть нанести шкоду для бізнесу ЗАМОВНИКА та не порушують фінансово-господарське та кримінальне законодавство;

2.5. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати в держоргани всю звітність за місяць, що є останнім у терміні дії даного Договору або є місяцем дострокового розірвання договору. Якщо таким місяцем є останній день кварталу або року, то ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується подати відповідно всю квартальну та річну звітність.

2.6 ЗАМОВНИК зобов’язується:

 • надавати всю необхідну інформацію та документи для забезпечення можливості ВИКОНАВЦЯ здійснювати надання послуг;
 • вчасно та в повній мірі оплачувати послуги за цим Договором.

3. Ціна договору

3.1. Вартість послуг ВИКОНАВЦЯ становить 10000 (десять тисяч) грн на місяць.

3.2. Вартість послуг визначена без урахування ПДВ (ВИКОНАВЕЦЬ не є платником ПДВ).

3.3. У разі зміни економічної ситуації, зростанні рівня мінімальної зарплати, збільшення обсягу робіт ціна може бути переглянута на основі додаткової угоди до договору.

4. Порядок оплати

4.1. Термін оплати: один раз на місяць протягом 5 календарних днів, наступних за днем здачі-приймання послуг.

4.2. Форма розрахунку: безготівкова.

4.3. Спосіб розрахунку: на р/р ВИКОНАВЦЯ в Приватбанку: 26005454454333, МФО 353586.

5. Строк дії договору

5.1. Договір діє з 01.07.2018 р. по 31.08.2020 р. включно та може бути подовжений на основі додаткової угоди сторін.

6. Порядок здачі та приймання послуг

6.1 Здача-приймання наданих послуг здійснюється Сторонами з періодичністю один місяць. Оформлення здійснюється на основі акту здачі-приймання послуг з 1-го до 20-го числа місяця, що йде за звітним.

6.2. Останній акт-приймання передачі послуг складається після завершення терміні дії договору чи його дострокового розірвання згідно розділу 8 цього Договору. Він підписується після виконання ВИКОНАВЦЕМ п. 2.5 цього Договору та передачі справ керівнику, який здійснює контроль виконання послуг за термін дії договору та їх завершеності. В останньому акті-приймання передачі послуг вводиться додатковий пункт про передачу справ та завершеність надання послуг.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за Договором згідно цього Договору та чинного законодавства.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення за цим Договором, якщо вони сталися не з їх вини.

7.3. За розголошення комерційної таємниці ЗАМОВНИКА та інших порушень за п. 2.4 даного Договору ЗАМОВНИК може накласти штраф до 10000 грн.

7.4. Якщо через невиконання ВИКОНАВЦЕМ своїх зобов’язань, його недбалість ЗАМОВНИК отримує штраф від контролюючих органів, то ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується його відшкодувати. Прикладами таких порушень є:

 • відсутність ведення бухгалтерського обліку;
 • вчасна непідготовка та неподача податкової, фінансової звітності, звітності до фондів соціального страхування;
 • вчасна нереєстрація податкових накладних, що не була обумовлена технічним причинами;
 • пряме невиконання обов’язків щодо договору тощо.

7.5. Відповідальність з ВИКОНАВЦЯ знімається, якщо порушення з п. 7.4 цього Договору були обумовлені наказом ЗАМОВНИКА.

7.6. За невчасну оплату послуг ВИКОНАВЦЯ ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню у розмірі подвійної ставки НБУ з наступного дня після останнього дня сплати.

8. Дострокове розірвання договору

8.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право достроково розірвати договір в односторонньому порядку при простроченні більш ніж 30 календарних днів ЗАМОВНИКОМ оплати послуг ВИКОНАВЦЯ або зміни ЗАМОВНИКОМ місця свого розташування.

8.2. ЗАМОВНИК має право достроково розірвати договір в односторонньому порядку без пояснення причини.

8.3. Договір вважається розірваним по завершенню останнього дня місяця, що є місяцем поінформування сторін про розірвання Договору в письмовій формі.

9. Вирішення спорів

9.1. Спори та розбіжності, що виникли між сторонами, вирішуються на основі переговорів між сторонами.

9.2. Усі спори та розбіжності, по яким згода не досягнута, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10. Інші умови договору

10.1. Зміни до Договору вносяться за взаємною згодою сторін.

10.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони викладені в письмовій формі.

10.3. Усі правовідносини, які виникають у зв’язку з цим Договором та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10.4. Цей Договір укладений на 3 сторінках, у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити сторін

01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 2